TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA ARABSKIEGO

WARSZAWA I OKOLICE

tel: 22 112 16 07

Język arabski w Polsce nie jest w czołówce pod względem ilości osób uczących się go. Z jednej strony może to wynikać z małego zapotrzebowania na jego znajomość na rynku pracy, z drugiej zaś strony nie należy on do łatwych. Użytkowników alfabetu łacińskiego zniechęca pisownia arabska i fakt, że teksty w tym języku należy czytać od prawej do lewej.
Ci, którzy znają ten język i spełniają warunki określone w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego, mogą przystąpić do egzaminu i zdobyć uprawnienia do wykonywania tego zawodu. Aby to zrobić, należy posiadać polskie obywatelstwo (lub innego kraju należącego do UE, EFTA lub respektującego polskie obywatelstwo na zasadzie wzajemności) i znać język naszego kraju, nie być karanym za przestępstwa umyślne, skarbowe lub godzące w obrót gospodarczy i jego bezpieczeństwo. Należy również ukończyć studia wyższe (lub jego zagraniczny odpowiednik) i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Gdy spełnia się wszystkie powyższe warunki, można przystąpić do egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną.

Egzamin na tłumacza przysięgłego

jak być tłumaczem przysięgłym arabskiego Egzaminy państwowe na tłumacza przysięgłego odbywają się dwa razy do roku. Pierwsza część jest pisemna i dla jej zaliczenia trzeba przetłumaczyć 2 teksty z polskiego na arabski oraz 2 w odwrotnym kierunku. W przypadku uzyskania przynajmniej 150 punktów (na 200 możliwych; na ostatnim egzaminie udało się to 4 z 9 zdających ) kandydat na tłumacza przysięgłego przechodzi do drugiego etapu – ustnego. Tam czekają go kolejne dwa zadania: tłumaczenie konsekutywne z polskiego na arabski (gdzie osoba egzaminowana przekłada po kilka zdań na raz, mówiąc na zmianę z egzaminatorem) oraz a vista z arabskiego na polski (gdzie musi wykazać się dobrą koordynacją czytania i mówienia, ponieważ na bieżąco tłumaczy na głos tekst z kartki). Z tej części również trzeba uzyskać 150 punktów z 200 możliwych. Zdanie obu części daje tytuł tłumacza przysięgłego, który składa ślubowanie Ministrowi Sprawiedliwości oraz otrzymuje pieczęć, którą potwierdza każdy przełożony przez siebie dokument dla jego uwierzytelnienia.

Bycie tłumaczem przysięgłym to jednak nie tylko prestiż i powód do dumy. Jest to jeden z zawodów zaufania publicznego, co oznacza, że podlega kontroli Ministerstwa Sprawiedliwości i odpowiada za wszystkie swoje czyny. Oprócz obowiązku prowadzenia repertorium z wpisem każdego ze swoich tłumaczeń, tłumacz musi należycie reprezentować swój zawód i sumiennie wykonywać obowiązki. W przeciwnym razie może otrzymać upomnienie, naganę, karę pieniężną, może również zostać zawieszony w prawie do wykonywania zawodu lub nawet pozbawiony go całkowicie.

Tłumacz arabskiego – zawód z przyszłością?

Arabski jest językiem urzędowym w 24 krajach świata oraz jest jednym z urzędowych w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację polityczną Europy i fakt, że osiedla się w niej coraz więcej ludzi, dla których język arabski jest językiem ojczystym, jego użytkowników będzie przybywało. Co za tym idzie, będą oni musieli załatwić sprawy urzędowe – czyli najpewniej posiadać tłumaczenie poświadczone z arabskiego na polski. Biorąc pod uwagę, że w Polsce znajdziemy aktualnie około 50 tłumaczy przysięgłych języka arabskiego, jest to nisza gotowa na przyjęcie nowych specjalistów.

tłumaczenia miw logo
 © 2009-2023, . All Rights Reserved.